Paardenmarkt Emsbüren

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn al die gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor uitvoerige informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 Algemene en verplichte informatie gegevensbescherming.

Het verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze site?

Verwerking van gegevens op deze website wordt gedaan door de website-beheerder. De contactgegevens vindt u op de deze website onder het kopje impressum.

Hoe wij uw informatie te verzamelen?

Uw gegevens worden voor een deel verzameld door een feit dat u deze aan ons verstrekt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier opgeeft.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de site bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of de tijd van het bekijken van de webpagina). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch wanneer u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gedrag als gebruiker te analyseren.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft altijd het recht om gratis informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te krijgen. U hebt bovendien het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Op deze en andere vragen over gegevensbescherming kunt u op elk gewenst moment contact opnemen met ons. Bovendien hebt u recht op het indienen van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Bovendien hebt u het recht, onder bepaalde omstandigheden, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Voor meer informatie, zie de privacyverklaring onder "recht op beperking van verwerking".

Analytische-tools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, het surfgedrag kan niet naar U worden teruggevoerd. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in de volgende privacyverklaring.

We zullen u informeren over de mogelijkheden van bezwaar in de privacyverklaring.

 

2. Algemene en verplichte informatie.

Gegevensbescherming

De beheerder van deze website neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en zoals in deze privacyverklaring vermeld.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die u persoonlijk kunnen identificeren. Deze privacyverklaring legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico's kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke organisatie

De verantwoordelijke organisatie voor gegevensverwerking op deze website is:

AWE Autowelt GmbH & Co. KG, Gewerbeweg 1, 48465 Schüttorf.

Telefoon: +49 (0) 3222 - 1090662

E-mail: info@autoweltemsbueren.com

Verantwoordelijke organisatie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een bestaande toestemming intrekken. Een eenvoudig bericht per e-mail is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al is uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzigd door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen direct marketing (artikel 21 DSGVO)

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1 onder e) of onder f) DSGVO met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Wij staken de verwerking van de persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

 Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Recht klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van overtreding van de DSGVO heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, uw werkplek is of de locatie van de beweerde inbreuk is begaan. Het recht op klagen doet geen afbreuk aan andere administratieve of buitengerechtelijk beroep.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht, persoonsgegevens die we op basis van uw toestemming of als gevolg van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan U zelf of aan een derde partij, in een in een standaard, machine-leesbaar formaat, te overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een ander verantwoordelijke persoon wilt doen, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch mogelijk is.

Informatie, blokkeren, verwijderen en corrigeren

U heeft onder de toepasselijke bepalingen van de wet, te allen tijde het recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de bestemming en het doel van de verwerking van gegevens en eventueel een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor meer informatie over persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de het impressum staat.

Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, bestrijdt, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is, kunt in plaats van verwijdering, beperking van de gegevensverwerking vragen.
  • Als we niet langer uw persoonsgegevens nodig hebben, maar u heeft ze nodig voor het uitoefenen juridische claims, heeft u het recht in plaats van verwijderen beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
  • Als u een bezwaarschrift heeft ingediend overeenkomstig artikel 21 lid 1 DSGVO, moet er een balans worden gevonden tussen uw belangen en de onze. Zolang niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, kunnen deze - afgezien van hun opslag - alleen met uw toestemming, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims of ter bescherming van rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cokies

De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies, cookies toe te staan ​​alleen op een bepaalde website, aanvaarding van cookies voor bepaalde functies of algemeen uitsluiten of de cookies automatisch verwijderen wanneer de browser de sessie afsluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies, die voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor bepaalde wenselijke functies nodig zijn (bijvoorbeeld e-mail-functie) worden op basis van art. 6 lid 1 onder f) DSGVO opgeslagen op de computer. De website eigenaar heeft een rechtmatig belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van de website. Voor zover andere cookies (zoals cookies om uw surfgedrag te analyseren) zijn opgeslagen, worden ze afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.

Server log files

De provider van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in de zogenaamde server log bestanden, die automatisch zijn verzonden door uw browser.

Dit zijn:

  • Browser type en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP-adres

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden uitgevoerd.

De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6 lid 1 onder f) DSGVO. De web-sitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van de website - daarom moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, opgeslagen om uw vragen en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We geven deze gegevens niet zonder Uw toestemming verder.

De verwerking van de gegevens, die in het contactformulier zijn ingevoerd, is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 lid 1 onder a) DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een bericht per e-mail is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die zijn uitgevoerd tot de intrekking, blijft onaangetast door de intrekking.

De informatie die u in het contactformulier verstrekt, blijft bij ons totdat u ons vraagt ​​om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld nadat uw aanvraag is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaarperioden - blijven onaangetast.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle resulterende persoonsgegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt om uw verzoek uit te voeren. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van artikel 6 lid 1 onder b) DSGVO, voor zover uw aanvraag met de uitvoering van een overeenkomst of vóór sluiting van een overeenkomst te nemen maatregelen nodig zijn. In alle overige gevallen berust de verwerking op uw toestemming (art 6 lid 1 onder a) DSGVO) en of op onze gerechtvaardigde belangen (art 6 lid 1 onder f) DSGVO), omdat wij een direct belang hebben bij een effectieve uitvoering van uw aan ons gerichte opdracht.

De informatie die u in het contactformulier verstrekt, blijft bij ons totdat u ons vraagt ​​om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld nadat uw aanvraag is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaarperioden - blijven onaangetast.

 

4. Plug-ins en tools

YouTube met verbeterde privacy

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de website YouTube. Site-operator is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide privacy modus. Deze modus betekent volgens YouTube dat YouTube geen informatie over bezoekers aan deze site opslaat voordat ze de video bekijken. Het delen van gegevens met YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de verbeterde privacy modus. Dus ongeacht of u een video bekijkt, YouTube maakt verbinding met het Google Double Click-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op onze website start, maakt deze verbinding met de servers van YouTube. Het vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, kun u met YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat zetten. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van onze website. Deze informatie zal o. a. worden gebruikt om videostatistieken vast te leggen, bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat staan ​​totdat u ze verwijdert.

Bovendien kunnen na de start van een YouTube-video extra gegevensverwerkings-handelingen worden uitgevoerd waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online presentatie. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 onder f) DSGVO.

Raadpleeg het privacy beleid van You Tube voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens:https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de cartografische service Google Maps via een API. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is van belang voor onze online presentatie en voor het gemakkelijk vinden van onze vestigingsplaats. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid1 onder f) DSGVO.

Raadpleeg het privacy beleid van Google voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.